https://www.kinderopvangphilippo.nl/beleid/pedagogisch-beleid/_237____NL
 

Inleiding

Kinderopvang Philippo BV biedt kwalitatief hoogwaardige, professionele en veelsoortige kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

In het aanbod staat het kind centraal. De wijze, waarop Philippo BV gestalte geeft aan de door haar gestelde taak, wordt beschreven in het pedagogisch beleid. Hierin komt de visie op kinderen, opvoeding, omgang, maar ook normen en waarden die we de kinderen willen meegeven, tot uitdrukking.

De wortels van het pedagogisch beleid zijn verankerd in de visie, missie en doelstellingen van Philippo BV. Het pedagogisch beleid is te zien als de vertaalslag daarvan in de praktijk: het geeft aan hoe er richting wordt gegeven aan de zorg en omgang met de kinderen.
 


Algemeen

Philippo BV vindt het haar opdracht een kwalitatief goede opvang te bieden waarbij het kind centraal staat. De opvang is gericht op spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Wij hechten grote waarde aan vertrouwen, openheid, respect en enthousiasme, zowel ten aanzien van de kinderen, de ouders, de medewerkers als andere betrokkenen.

Philippo BV onderscheidt 3 hoofddoelstellingen:

Het kind: Het kind ontwikkelt zich zowel individueel als sociaal binnen de geborgenheid en veiligheid van het kinderdagverblijf in zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang.

De ouder: Ouders kunnen de zorg voor hun kinderen combineren met werk, studie of anderszins, of hun kind in een vroeg stadium in contact brengen met andere kinderen. Philippo BV garandeert de continuïteit van professionele opvang en deelt de opvoeding met de ouders.

De markt: Philippo BV biedt hele dag- en buitenschoolse opvang en speelt daarmee in op de wensen van de klanten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het pedagogisch beleid is een zaak van de totale organisatie en al haar betrokkenen. Hoewel de praktische uitwerkingen per groep verschillend zijn, is er eenduidigheid over waar de kerntaken van de organisatie liggen, hoe we naar kinderen kijken en onze activiteiten daarop afstemmen.


Die overeenstemming betreft de volgende uitgangspunten:
• Respect
• Ruimte bieden aan gevoelens
• Interactie
• Aansluiten bij ontwikkelingsfase
• Creativiteit
• Structuur bieden, grenzen aangeven
 

Respect


Binnen Philippo BV gaan wij op respectvolle wijze met elkaar om. Dit uit zich door rekening te houden met het individu, in al zijn facetten. We staan open voor meningen, gevoelens, wensen en behoeften van anderen en proberen daaraan recht te doen. Er is respect en ruimte voor het individuele kind, we aanvaarden het kind zoals het is. Het welbevinden van elk kind staat voorop. Ieder kind, in zowel de hele dagopvang of de buitenschoolse opvang, kan en mag zichzelf zijn. De leidster accepteert en respecteert ieder kind onvoorwaardelijk en stimuleert ieder kind op een wijze die past bij zijn belevingswereld en ontwikkelingsfase. Daarbij wordt een evenwicht gezocht tussen de individuele belangen en groepsbelangen.
 

Ruimte bieden aan gevoelens


De emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen daarom de ruimte om hun gevoelens te uiten: verdriet, vreugde, boosheid. Ze worden serieus genomen in hun gevoelens en ze durven hun gevoelens en emoties te laten zien. Voorwaarde daarvoor is dat ze zich veilig en geborgen voelen binnen de groep en bij de leidsters.
Ze kunnen bij de groepsleiding terecht voor een knuffel, een lach en een traan of om bijvoorbeeld even lekker te stoeien.
Het hebben en het herkennen van gevoelens zijn vaardigheden die een heel leven meegedragen worden. Kinderen moeten leren in diverse situaties om te gaan met hun gevoelens. De leidsters kunnen de kinderen daarbij behulpzaam zijn.
 

Interactie


Contact en communicatie tussen mensen is een belangrijk aspect van ons sociaal bestaan. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze terecht kunnen bij de groepsleiding. Om dit te bereiken heeft de leidster een open houding naar de kinderen: ze stelt zich open voor signalen en impulsen van het kind, luistert naar wat het kind te vertellen heeft en reageert hierop.

Hierbij beperkt de leidster zich niet alleen tot het verbale en zichtbare van een kind, ook non-verbale en niet zichtbare uitingen vormen een belangrijk onderdeel van de interactie en communicatie.

Voor een goede interactie tussen leidster en kind is een goede communicatie en overdracht tussen ouders en leidster eveneens belangrijk. De groepsleiding heeft aandacht voor het kind en zijn ouder tijdens het brengen. Kinderen en ouders worden begroet en bijvoorbeeld gevraagd hoe de dag ervoor is geweest, of er misschien iets leuks of minder leuks is voorgevallen. Door deze informatie uit te wisselen, is de groepsleiding beter in staat om in spelen op het kind en kan ze beter inschatten waar het kind het over heeft.
 

Aansluiten bij ontwikkelingsfase


Kinderen maken op zeer jonge leeftijd een enorme ontwikkeling door. Een baby van
3 maanden ligt op zijn rug en kijkt rond. Een volgend moment draait het kind van rug naar buik, gaat kruipen en zet zijn eerste stapjes…
Door goed naar kinderen te kijken kan de leidster een inschatting maken van het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Op grond daarvan kiest ze voor een activiteit en een begeleidingsstijl die bij het kind en diens behoeften past. Kennis van ontwikkelingsfasen en mogelijkheden zien om het handelen daarop aan te passen zijn essentiële vaardigheden waarover de groepsleiding dient te beschikken. Faciliteiten als een goed ingerichte groeps-ruimte en een veelzijdig materiaalaanbod zijn hierbij noodzakelijke randvoorwaarden. Als kinderopvang-organisatie stemmen we daarom de inrichting van de groepsruimte af op de ontwikkelingsfasen van de kinderen. Op de babygroep zijn er mogelijkheden voor baby’s om te kruipen maar is er ook een box om rustig en geconcentreerd te kunnen spelen. Voor de peuter is er voldoende uitdagend spel- en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Bij de BSO is er een gezellige stamtafel waar je neerploft om een gesprek te voeren.
 

Creativiteit


Kinderen krijgen de ruimte om eigen ideeën en plannen uit te voeren. Dit betekent dat de leidsters steeds weer actief op zoek zijn naar wat kinderen boeit zodat zij daarop kunnen inspelen en hun activiteiten daarop kunnen afstemmen.

Bij creativiteit gaat het, afhankelijk van wat het kind aangeeft, de ene keer om het proces van iets maken en de andere keer om het resultaat, het eindproduct. Wij hebben respect voor wat het kind maakt en voor wat het kind kan. Elke ontwikkelings-fase en elke stap die het kind zet op zijn verkenningstocht in de wereld, leidt dan tot nieuwe ontdekkingen en vaardigheden. Het ontdekken van de mogelijkheden van verschillende materialen, het opdoen van ervaringen met muziek, geluid, beweging, harde en zachte voorwerpen, droge en natte stoffen, dat alles kan in het creatieve proces een plekje krijgen. Een geschikte ruimte en het nemen van tijd zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Uitgangspunt is altijd dat kinderen (en leidsters) plezier beleven in dit proces.

 

Structuur en veiligheid bieden, grenzen aangeven


Binnen de kinderopvang is een duidelijke dagstructuur aanwezig. De baby’s worden verzorgd aan de hand van hun eigen voedings- en verzorgingsschema en hebben er hun eigen vaste slaapplek. Wanneer het kind deel kan nemen aan het dagprogramma biedt dit dagprogramma een structuur waar het kind vertrouwd mee raakt en geeft het houvast, veiligheid, rust, vertrouwen en herkenning. Er zijn duidelijke rituelen voor dagelijks terugkerende activiteiten. Uiteraard is er daarnaast ook aandacht voor bijzondere gebeurtenissen en festiviteiten. Voor de peuters is er een activiteitenopbouw van vrij en geleid spel, van spanning en rust, waarbij vaste liedjes en rituelen een grote rol innemen.

Het aangeven van grenzen biedt bescherming en geeft kinderen duidelijkheid. Er worden heldere en reële afspraken gemaakt die nageleefd worden. Waar nodig worden ze bijgesteld. Hierdoor ontstaat een situatie waarin er ruimte is voor de groep en het individu binnen de groep, passend bij het ontwikkelingsniveau.
De samenstelling van de groep (grootte, leeftijdsopbouw en leidster-kindratio) speelt eveneens een grote rol bij dit aspect. Door evenwichtige groepen samen te stellen, met zoveel mogelijk vaste en gekwalificeerde begeleiding, ontstaat er rust en vertrouwen. Voorwaarden die noodzakelijk zijn voor kinderen om zich te kunnen hechten en vervolgens te kunnen ontwikkelen en ontplooien.