https://www.kinderopvangphilippo.nl/informatie/algemene-voorwaarden/_331____NL
 

Kinderopvang PHILIPPO B.V.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Begripsbepalingen

 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Opvangplaats :                            Een plaats op het kinderdagverblijf voor een kind vanaf 8 weken oud tot het moment dat het                                                             kind de basisschool verlaat.

Kinderdagverblijf :                       Kinderopvang (KOV) Philippo B.V. die zich ten doel stelt, met inachtneming van de door de                                                              Bussum en de Rijksoverheid gestelde regels, tegen betaling opvang te verzorgen voor kinderen

Contract :                                    Bestaat uit de Opvangovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.

Contractant :                               De ouders c.q. verzorgers van het kind waarvoor een opvangplaats wordt  overeengekomen.

Werkdag :                                    Alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en alle officiёle feest- dagen.                                                           Het kinderdagverblijf behoudt zich het recht voor een extra dag te sluiten.

Hele dagopvang  :                       Opvang voor kinderen vanaf 8 weken oud tot 4 jaar gedurende 2 dagdelen (= 1 werkdag)

                                                    tot 10 dagdelen (= 5 werkdagen) per week.

Buitenschoolse opvang : Opvang van schoolkinderen na schooltijd en/of gedurende schoolvakanties vanaf 4 jaar

                                          totdat het kind de basisschool verlaat.

  a) Buitenschoolse opvang:

      Opvang na schooltijd gedurende 40 schoolweken + hele dagopvang gedurende

      12 schoolvakantieweken (maximaal 5 werkdagen per week).

  b) Incidentele buitenschoolse vakantie opvang

                                             Opvang tijdens schoolvakanties gedurende 2 dagdelen per dag tot 10 dagdelen per

     week.

 

Vervoersservice :               Het kinderdagverblijf biedt de contractant de mogelijkheid het kind ’s morgens van huis

                                          op te halen en/of aan het eind van de dag thuis te brengen tegen een extra vergoeding.

 

Pedagogisch beleidsplan: De op schrift gestelde visie, ten aanzien van de werkwijze van het kinderdagverblijf.

 

 

 

 

Artikel 1  Betalingsvoorwaarden

 1. Voor, krachtens de overeenkomst, beschikbaar gestelde dagdelen is de contractant aan het kinderdagverblijf een vergoeding per maand verschuldigd zoals vermeld in de overeenkomst.
 2. De vergoeding voor de overeengekomen dagdelen dient vóóraf, middels een automatische incasso, te worden voldaan.
 3. Bij het achterblijven van de betaling geldt de volgende procedure:
  • 1e herinnering met een verhoging van de vergoeding voor administratiekosten
  • 2e herinnering met een extra verhoging van de vergoeding voor administratiekosten en de aanmelding van het stopzetten van de opvangplaats
  • inschakelen van een incassobureau en het stopzetten van de opvangplaats
 4. Extra opvangkosten en andere incidentele flexibele kosten worden achteraf, in de eerstvolgende maand, in rekening gebracht.
 5. Tijdens afwezigheid, vakantie en/of ziekte van het kind of de ouder gaat de betaling gewoon door.

 

Artikel 2  Prijsverhogingen

Het kinderdagverblijf behoudt zich het recht voor, om op grond van gestegen kosten, de overeengekomen vergoeding voor een opvangplaats aan te passen. Na overleg met de Oudercommissie zal een dergelijke aanpassing minimaal één maand, voorafgaand aan het kwartaal waarin de aanpassing zal ingaan, schriftelijk aan de ouders worden medegedeeld.

 

Artikel 3  Looptijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd waarbij de ingangs- en einddatum is vermeld in de opvangovereenkomst.

 

Artikel 4  Beёindiging van de overeenkomst

 1. De opzegging dient schriftelijk minimaal 1 kalendermaand van tevoren te worden ingediend.
 2. Een overeenkomst voor hele dagopvang wordt stilzwijgend ontbonden op de éérste schooldag van het kind.
 3. De overeenkomst voor buitenschoolse opvang wordt stilzwijgend ontbonden op het moment dat het kind de basisschool verlaat.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege bij overlijden van het kind.
 5. Beёindiging door toerekenbare tekortkoming: indien één der partijen ondanks schriftelijke ingebrekestelling haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet (tijdig) voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst,       zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang van de ingebrekestelling genoemde datum te beёindigen (of te ontbinden) onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5  De toelating van kinderen

 1. De overeenkomst gaat daadwerkelijk in na ontvangst van de door beide partijen getekende opvangovereen-komst door het kinderdagverblijf èn betaling van de eerste opvangkosten op het rekeningnummer van het kinderdagverblijf voor aanvang van de opvang.
 2. Een kind kan op elke dag van de maand worden geplaatst.
 3. Indien blijkt, dat een in het kinderdagverblijf geplaatst kind een zodanige belasting betekent dat daardoor een nadelige situatie ontstaat voor de overige opgenomen kinderen, zodat in redelijkheid van het kinderdagverblijf niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet, treedt het kinderdagverblijf in overleg met de contractant teneinde deze overeenkomst tussentijds te wijzigen of te beёindigen.

 

 

 

 

Artikel 6  Wijziging overeenkomst

 1. Bij wijziging van de opvangovereenkomst wordt  € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Indien de opvangovereenkomst wordt gewijzigd omdat het kind 4 jaar wordt en overgaat naar de buiten-schoolse opvang zal door het kinderdagverblijf geen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Contractant kan om vermindering c.q. wijziging van een opvangdag verzoeken. Dit dient men minimaal één maand tevoren schriftelijk aan te vragen.

 

Artikel 7  Flexibele opvang

De contractant heeft de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor een extra opvangdag, uiteraard tegen vergoeding. Het kinderdagverblijf beoordeelt onder andere aan de hand van de groepsgrootte, of het verzoek kan worden ingewilligd.

 

Artikel 8  Vervoersservice

 1. Vervoer van schoolkinderen vanaf de basisschool naar het kinderdagverblijf is standaard geregeld en inbegrepen in de kosten voor de buitenschoolse opvang.
 2. Vervoer van kinderen, die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, naar huis of naar Philippo is inbegrepen in de kosten voor de buitenschoolse opvang.
 3. De contractant heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen om incidenteel gebruik te maken van de vervoersservice, uiteraard tegen vergoeding. Het kinderdagverblijf bepaalt of het verzoek kan worden ingewilligd.

 

Artikel 9  Privacy

Het kinderdagverblijf verklaart alle gegevens van de contractant en het kind met privacy te behandelen.

 

Artikel 10 Klachtenbehandeling

 1. De contractant kan schriftelijk een klacht indienen bij de groepsleidsters, het management en/of de directie van het kinderdagverblijf.
 2. Eveneens kan een klacht bij een van de leden van de Oudercommissie worden neergelegd of bij de externe onafhankelijke Klachtencommissie Kinderopvang (zie website: www.klachtkinderopvang.nl).
 3. Bij aanhoudende klachten wordt dit voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Artikel 11 Resterende voorwaarden

 1. De contractant verklaart de gegevens op de website, www.kinderopvangphilippo.nl, te hebben gelezen en van de huisregels van het kinderdagverblijf op de hoogte te zijn.
 2. Het kinderdagverblijf heeft voor ieder kind een ongevallen risicoverzekering afgesloten.
 3. De contractant is verplicht om verzekerd te zijn voor de ziektekosten voor het geplaatste kind.
 4. De contractant verklaart alle voor de verzorging relevante medische gegevens van het kind (ook allergieёn) aan het kinderdagverblijf te hebben verstrekt c.q. terstond te verstrekken indien er relevante gegevens bekend zijn of wijzigen. Bovengenoemde medische gegevens zijn apart schriftelijk overgedragen.
 5. De contractant is verplicht alle wijzigingen met betrekking tot de bereikbaarheid van ouders/verzorgers direct door te geven aan het Planbureau zodat in geval van calamiteiten men direct geïnformeerd kan worden.

 

Artikel 12  Slotbepaling

In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, streven beide partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst